Regulamin Konkursu Filmowego

"Nastaw się pozytywnie"


§1
Organizator

1.       Organizatorem konkursu jest Fundacja Action-Life, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jodłowej 23B, 02-907 Warszawa, NIP 5213675598, KRS 0000515100.

2.       Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

3.       Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. 

4.       Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Fundacji Action-Life na każde żądanie uczestnika konkursu oraz na stronie internetowej https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl/.

5.       Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności wobec każdego [SM1] uczestnika. Konkurs nie jest w żaden sposób  sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebooka, ani też z nim związany. Organizator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

§2
Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest:

  1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu traktującego o tematyce agresji, przemocy, przestępczości i uzależnieniach. 
  2. Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej.
  3. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
  4. Aktywizacja młodzieży.
  5. Działanie profilaktyczne. 

§3
Temat

Temat konkursu brzmi: „Zostańmy w kontakcie” 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie trwającego od 1 min do 5 min filmu dotyczącego profilaktyki przemocy, agresji, przestępczości i uzależnień. Film może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja, reklama). Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu.

§4
Zasady uczestnictwa

1.       Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 14-18 lat ze szkół, działających na terenie Polski oraz poza jej granicami (np. przy placówkach dyplomatycznych skupionych przy Ambasadach RP).

2.       Zgłaszanie prac konkursowych odbywa się na stronie internetowej Organizatora konkursu i wymaga złożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika oświadczeń o:

a.  zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

b.  zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika będącego dzieckiem lub podopiecznym rodzica/opiekuna.

3.       Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej, rodzic lub prawny opiekun składa również zaznaczając odpowiednie chceckbox’y na stronie internetowej.

4.       Rodzic lub opiekun prawny składający powyższe oświadczenia zobowiązany jest również do:

a.  Podania swojego imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu w celu weryfikacji, o której mowa w ust. 5 poniżej,

b.  Zebrania odpowiednich oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu od osób uczestniczących w realizacji pracy konkursowej oraz występujących w nagraniu wideo,

c.   Przesłania powyższych oświadczeń również w związku ze swoim dzieckiem lub podopiecznym. 

5.       Organizator konkursu ma prawo do wykonania połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego o którym mowa w §4 w celu przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości oświadczeń złożonych w formularzu oraz przesłanych dokumentach.

6.       Praca może być stworzona przez zespół składający się z od 2 do 5 osób.

7.       Grupa może składać się z uczestników z różnych szkół. 

8.       Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

9.       Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie dobrowolne.

§5
Praca konkursowa

1.       Praca konkursowa musi trwać od 1 min do 5 min. 

2.       Wymagania techniczne: film zapisany w formacie AVI, WMV, MPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD 1920x1080p.

3.       Do każdej pracy zgłoszonej do konkursu musi zostać dołączony opis. Opis powinien zawierać: 

a.  Tytuł pracy. 

b.  Imię i Nazwisko autora/ów.

c.   Email i nr telefonu do lidera grupy.

d.  Adres korespondencyjny do lidera grupy.

4.       Jeden zespół może przesłać maksymalnie 2 prace. 

5.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub prac łamiących majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich. Zostaną również odrzucone prace, które nie spełniają wymogów formalnych o których mowa w §4 powyżej. W wypadku zgłoszenia więcej niż dwóch prac przez jeden zespół, przyjęte zostaną jedynie 2 prace przesłane jako pierwsze.

6.       Zabronione jest przesyłanie pracy sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości – takie prace nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatora konkursu. 

§6
Terminarz

1.       Ogłoszenie konkursu 30.10.2020 roku

2.       Nadsyłanie prac: Zespoły mają czas do 29 listopada 2020 roku na przesłanie filmów poprzez formularz dostępny na stronie konkursu. 

3.       Wyłonienie prac, które wezmą udział w głosowaniu internetowym – 2 grudnia 2020 roku.

4.       Głosowanie w Internecie – 2 - 12 grudnia 2020 roku. 

5.       Ocena jury – 13-15 grudnia 2020 roku. 

6.       Ogłoszenie 3 najlepszych filmików na portalach społecznościowych Organizatora konkursu – 16 grudnia 2019. 

§7
Praca Jury konkursowego

1.       Do oceny złożonych filmów zostanie powołane profesjonalne jury, którego skład zostanie opublikowany na stronie projektu. 

2.       Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego.

3.       Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

4.       Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. 

5.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych nieniejszym regulaminem decyduje Jury Konkursu. 

6.       Do Jury zostanie przekazane 10 filmów, które uzyskają najwięcej punktów podczas głosowania internetowego.

7.       Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia 5 dodatkowych filmów, które dostaną dołączone do puli filmów ocenianych przez Jury Konkursu.

8.       Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

§8
Głosowanie

1.       Pierwszy etap głosowania odbywać się będzie poprzez 2 platformy:
- Facebook, 
- aplikację mobilną "Pozytywne Społeczeństwo”

2.       Wartość głosu zależna jest od platformy, na której został oddany. Głos na Facebooku (w formie "lajka” lub innej reakcji pod opublikowanym na stronie Pozytywne Społeczeństwo filmem) liczony jest jako 1 punkt, głos oddany poprzez aplikację liczony jest jako 3 punkty.

3.       Kupowanie głosów i inne stwierdzone oszustwa skutkuje dyskwalifikacją z konkursu.

§9
Nagrody

1.       Nagrody otrzymają uczestnicy 3  najlepszych zespołów wyłonionych w całym procesie konkursowym. 

2.       Nagrody przypadają dla każdego członka grupy. 

3.       Nagrody: 
I Miejsce – iPhone SE 2020 o wartości poniżej 2000 PLN,

II Miejsce – iPhone 7 o wartości poniżej 2000 PLN,

III Miejsce – aparat fotograficzny Instax Mini 11 o wartości poniżej 2000 PLN.

4.       Do każdej nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora konkursu, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora konkursu.

5.       Wartość nagrody podana jest jako wartość rynkowa dla potrzeb ustalania podatku dochodowego od nagrody, zgodnie z ust. 4 powyżej i nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń ze strony zwycięzcy, zwłaszcza w zakresie wymiany nagrody rzeczowej na pieniężną czy też dopłaty do nagrody rzeczowej pieniędzy.

§10
Ogłoszenie wyników

1.       Ogłoszenie najlepszych produkcji zostanie przeprowadzone na mediach społecznościowych organizatora. Zwycięskie zespoły zostaną poinformowane bezpośrednio na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

§11 
Ogłoszenie konkursu

Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu oraz nagrodach zostaną przedstawione: – nauczycielom szkół podstawowych, – przedstawicielom wybranych mediów, – na stronie internetowej https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl/.

§12
Oświadczenie o prawach autorskich

1.       Rodzic lub prawny opiekun Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do filmów, które przekazywane są w związku z konkursem.

2.       Przekazanie prac konkursowych nie może naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz ich dóbr osobistych. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono w filmie oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków oraz samych prac konkursowych w celach wskazanych w Regulaminie zgodnie z oświadczeniami zawartymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.       Z chwilą przekazania w ramach konkursu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, rodzic lub prawny opiekun Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych stronom w chwili akceptacji Regulaminu pól eksploatacji, a w szczególności następujących: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne). 

4.       Licencja obejmuje także: a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań; b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności; c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych.

§13
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora konkursu wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.pozytywnespoleczenstwo.pl

§14
Postanowienia końcowe

1.       Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs prac. 

2.       Reklamacje związane z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjaactionlife.pl

3.       Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Fundacji i Jury

4.       Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2020 roku.

 


 [SM1]Wobec każdego uczestnika konkursu?